Navigation: HOME
Food Menu
Kiyo Special
Business Hours
DINNER BENTO BOX
Food Name Price
Kiyo Bento (Tempura/Zarusoba/Kiyo Chirashi) 16.50
Sushi Bento (Sushi/Teriyaki/Ebi-su/Beansprouts Gomaae/Kushikatsu) 16.95
Sashimi Bento (Sashimi/Teriyaki/Tempura/Ebi-su/Beansprouts Gomaae/Rice) 19.50
What’s new !!
current
Links